« Dopplr in Fortune and The Wall Street Journal | Main | 2009: The soul is catching up »

Comments

Antti / ArcticStartup

Congrats Marko - an excellent milestone and a job well done!

Markku J. Saarelainen


Mita mielta mina olen Martti Ahtisaaren Nobelin palkinnosta? Vaaralle miehelle meni. Esimerkiksi nama Banaani-Demokratiat Ita-Euroopassa kuten Bulgaria, Serbia ja kuten verirahalla hankittu Kosova on taysin mafioiden kontrollissa. Esimerkiksi Bulgarian politiikot ovat taysin Bulgarian Mafian hallinassa, henkiloiden, jotka ajelevat 100 km tunnissa Bulgarian paakaupungin kaduilla, ja Albania taloudesta noin 60-70 % on taysin MUSTAA. Ehka nuoria ihmisia hyvaksikayttanyt Bill Clinton edesauttoi Ahtisaaren palkinnon saannissa.

Terveisin,

DI Markku J. Saarelainen

P.S. Toivottavasti tallakin kertaa joku teidan muodollis-demokratiastanne tulee estamaan minun puhevapautta kuten aina ennenkin. Haistakaa vittu.

auto glass repair phoenix az

Congratulations on the wedding... Looks like it was a great time.

handbags2006

I like your blog very much!

Should we be friend?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)